Algemene Informatie

Stichting sooz is voortgekomen uit het klassieke buurtopbouwwerk van twee wijkcentra in amsterdam zuid.

Vanaf de inwerkingtreding van de WMO is SOOZ zich steeds meer gaan toeleggen op het ontwikkelen van ondersteunende methodieken op het snijvlak van zorg en welzijn. 

De huidige directeur is vanaf 1996 betrokken geweest bij het meetbaar maken van de effecten van het Buurtwelzijnswerk en het in beeld brengen van het maatschappelijk rendement en de kostprijs van welzijnswerk. 

Vanaf 2011 voert SOOZ de werkzaamheden uit op basis van offertes. Een betrouwbare partner willen zijn voor de lokale overheid en het kunnen begrijpen welke beleidsdoelen gerealiseerd moeten worden zijn de basis voor onze offertes. SOOZ werkt op basis van ‘bewezen effectief’ methodieken tenzij er sprake is van een opdracht om door middel van een pilot een methodiek te ontwikkelen of een experiment uit te voeren. De jaarlijkse afrekening van onze werkzaamheden wordt gedaan op basis van een  ‘beloofd en gedaan’-verslag, aangevuld met o.a. gebruikersbeoordelingen. 
 
Onze organisatie en producten zijn een afspiegeling van wie we zijn, waar we voor staan en wat we kunnen en willen waarmaken. Heel bewust kiezen wij voor extra aandacht voor de ondersteuning van groeperingen die in de samenleving onder druk staan of zonder ondersteuning minder goed mee komen in de samenleving. In dat kader is het evident dat wij veel waarde hechten aan het tegengaan van discriminatie op grond van geaardheid, gender, of uiterlijke kenmerken. Ondersteuning van LHBT+’ers heeft bij ons in alle facetten van ons werk veel aandacht en maken wij zichtbaar in woord en daad.  
 

SOOZ is aangesloten bij:

  • SOOZ is aangesloten bij SOMOSA, de Amsterdamse vereniging  voor welzijn en maatschappelijk dienstverleners.
  • De directeur van SOOZ is lid van de programmacommissie van het Kennisnetwerk Amsterdam
  • SOOZ is lid en administrateur van de Werkgroep Jaarprogramma Roze Ouderen Stadsdeel Zuid. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor een jaarprogramma dat uitvoer geeft aan het stadsdeelbeleid t.a.v. LHBT+-Ouderen.
  • SOOZ is een erkend leerbedrijf

Opleidingen en Deskundigheids-bevordering 

Wij stimuleren dat het Individuele Loopbaanbudget van de medewerkers daadwerkelijk wordt ingezet voor persoonlijke ontwikkeling en deskundigheidsbevordering die de eigen loopbaan ten goede komt. 

De medewerkers worden gestimuleerd om hun vakkennis op peil te houden. In 2017 is door medewerkers onder andere gebruik gemaakt van deskundigheidsbevordering op het gebied van:

  • Eenzaamheid: Lees hier de blog van Jenny Gierveld (emeritus hoogleraar) - LINK
  • Herkenning GGZ problematiek: Lees PDF over GGZ in de Wijk - LINK
  • Wet en regelgeving:  Toepassing afspraken CAO; cursus Welzijn & Maatschappeljke Dienstverlening
  • Leergang "Sociaal Werk Werkt!": lees hier meer over dit onderwerp - LINK

Medewerkers hebben daarnaast hun inzichten en vaardigheden verbeterd door o.a. cursus time management, cursus EHBO  en door sociale media trainingen. 


Kwaliteitsbewaking

Wij laten regelmatig onze organisatie doorlichten door middel van audits. De uitkomsten van die audits helpen ons om ons scherp te houden en te verbeteren waar het nodig is. 

Audits in 2017 waren:

  • Finance and managementcontrol (uitgevoerd door accountant)
  • Certificering Roze Loper Keurmerk (uitgevoerd door KiWa)